چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
بهداشت
 

  نیمسال دوم سال تحصیلی94-1393

 

سرفصل درس زبان پيش نياز دو کارشناسی(3واحدی)

 

1.     Interactions (1) (the whole book) *

           Authors: P. Hartmann & E. Kirn

              Publisher: McGrow Hill, 2007

 

2.     Interchange (Intro, third edition, units 13-16) *

Author: Jack C. Richards

Publisher: Cambridge, 2005

 

3.     Intermediate  Vocabulary in Use ( units 1-50)

          Authors: S. Redman & E. Shaw

          Publisher: Cambridge, 1999

·        اين كتاب جزء منابع اصلي آزمون پاياني نيست اما دانشجويان به صورت فردي كتاب را مطالعه كنند . اساتيد پس از برگزاري  QUIZ هاي هر قسمت، نتيجه آن را به عنوان نمره كلاسي منظور فرمايند.

*****

·        براي مطالعه‌ي بيشتر، کتاب  و لوح هاي فشرده­ي زیر توصیه می­شود:

4.     Steps to Understanding (Parts 3 & 4)

           Author: L. A. Hill

           Publisher: Oxford, 1980

 

5.     How Do You Do (CDs: 4-6)

·        اساتيد تلاش كنند دانشجويان را براي مطالعه اين دو منبع تشويق فرمايند

·        براي یادگیری و تمرین نظام آوایی  زبان انگلیسی کتاب زیر پیشنهاد می­شود:

6.     A Practical Course in English Pronunciation

     Author: A. C. Gimson   

·        براي اين سطح، فرهنگ واژگان زير توصيه مي‌شود :

7.     Longman Handy Learner’s Dictionary of American English  

        

 

 

 

*  منابع آزمون پاياني

از همکاران گرامی درخواست می شود روش تدریس سر فصل و راهنمای معلم هر كتاب(درصورت موجود بودن) را از مرکز زبان دریافت نمایند. لطفا سوالات و پیشنهادات خود را در خصوص سر فصل درس و نحوه اجرای آن با خانم دكتر رحيمي  و در خصوص بارم بندی  امتحان و نحوه طراحی سوالات با استاد فرزانه نژاد مطرح نمایید.