پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
 

                                                                                                                                                                                همکاران مرکز زبان

رئیس مرکز

محمد جعفر کندی

معاون آموزشی

دکتر آذین رحیمی

عضو هیات علمی و عضو دپارتمان آزمون سازی

دکتر عنایت الله شعبانی

عضو هیات علمی و عضو دپارتمان آزمون سازی

دکتر امیر رخشان

دپارتمان آزمون سازی

خانم قادرپناهی

مسئول امور اداری و امتحانات

خانم سجادی

مسئول امور آموزشی

خانم امانی

مسئول امور رایانه

خانم بابایی

مسول دفتر مرکز

آقای عدلی

خدمات

آقای مالکی

 
امتیازدهی