چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
معرفی گروه زبان های خارجی
 

 

تاریخچه و فعالیت های گروه/مرکز زبان دانشگاه علوم پزشکی تهران

فعالیت های گروه زبان های خارجی دانشگاه از سال 1370 آغاز گردید.

در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 27/9/1372 بطور رسمی آموزش کلیه واحدهای زبان در سطح کاردانی، کارشناسی و دکتری در تمامی دانشکده ها به مرکز زبان دانشگاه واگذار گردید.

در جلسه فوق برگزاری آزمون تعیین سطح برای کلیه دانشجویان ورودی و ارایه کلاسهای پیش نیاز به کسانی که دارای سطح دانش کافی نیستند مورد تصویب قرار گرفت.

محل استقرار گروه ابتدا در زیر زمین، جنب گروه فیزیک پزشکی بود و سپس با تصویب معاونت محترم آموزشی وقت و اختصاص بودجه باغچه مقابل دانشکده پزشکی گودبرداری گردید و محل استقرار گروه در انجا ساخته شد. در سال 1393 با پیشنهاد دانشکده پزشکی حدود 300 متر فضای مرکز زبان جنب گروه فیزیک پزشکی به دانشکده پزشکی واگذار و دو واحد از واحدهای ساختمان شفا (ابتدای ایتالیا) در اختیار گروه قرار گرفت.

ریاست و موسس مرکز زبان در سال 1370 آقای دکتر احمد صبوری بودند. سپس این مسئولیت در سال 1381 به آقای دکتر ابوالقاسم جزایری واگذار گردید. در سال 1384 این مسئولیت بعهده آقای احمد رضا فرزانه نژاد گذاشته شد و پس از ایشان در سال 1392 آقای دکتر محمد جعفر کندی به مسئولیت مرکز زبان دانشگاه منصوب شدند.

با توافق معاونت محترم آموزش دانشگاه و معاونت محترم بین الملل دانشگاه از تابستان سال 1397 مرکز زبان دانشگاه به کالج بین الملل محلق و تحت کرسی زبانهای خارجی این کالج به فعالیت خود ادامه داد.

هم اکنون با توافق شورای کرسی زبانهای خارجی کالج و شورای مرکز زبان و با موافقت رئیس کالج جناب آقای دکتر جعفریان, رئیس کرسی زبانهای خارجی آقای دکتر شعبانی  و رئیس مرکز زبان دانشگاه آقای دکتر کندی می باشند.