جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
همکاران
 

 

همکاران

رئیس کرسی

دکتر عنایت الله شعبانی

رئیس واحد های آموزش های مدون

دکتر محمد جعفر کندی

امور آموزش و آزمون ها

دکتر آذین رحیمی

عضو هیات علمی و عضو شورای کرسی

دکتر امیر رخشان

عضو هیات علمی و عضو شورای کرسی

دکتر یاسین یزدی

دپارتمان آزمون سازی

دکتر لیلا قادرپناهی

مسئول امور امتحانات

خانم سجادی

مسئول امور آموزش

خانم امانی

امور رایانه و امتحانات

خانم بابایی

مسئول دفتر

آقای عدلی

خدمات

آقای مالکی