شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
برنامه كلاس هاي ترم دوم سال تحصیلی 95-96
 

برنامه كلاس هاي مركز زبان دانشگاه علوم پزشكي تهران

       دانشكده : پزشکی 95  الف                                                                                                                                                                       نيمسال : 2- 96-95

نام درس

نام استاد

روز كلاس

ساعت

محل كلاس

تعداد دانشجو

ملاحظات

زبان عمومی الف 95 گروه اول 

خانم دکتر ترکاشوند

شنبه

دوشنبه

17- 15  

12- 10

2 دندانپزشکی

تالار دانشجو

 

 

زبان عمومی الف 95 گروه دوم 

خانم دکتر رحیمی

شنبه

دوشنبه

15- 13  

12- 10

مرکز زبان

3 دارسازی

 

 

زبان تخصصی یک الف 95- گروه اول

خانم یوسفی

خانم نامنی

شنبه

یکشنبه

15- 13  

17- 15

4 داروسازی

4 داروسازی

 

Reading

Lec.Wr

زبان تخصصی یک الف 95- گروه دوم

خانم یوسفی

شنبه

یکشنبه

17- 15

15- 13  

4 داروسازی

3 داروسازی

 

 

زبان تخصصی یک  الف 95- گروه سوم

آقای دکتر رخشان

دوشنبه

سه شنبه

12- 10 

17- 15

4 پزشکی

تالار دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كلاس هاي مركز زبان دانشگاه علوم پزشكي تهران

       دانشكده : پزشکی 95  ب                                                                                                                                                                         نيمسال : 2- 96-95

نام درس

نام استاد

روز كلاس

ساعت

محل كلاس

تعداد دانشجو

ملاحظات

زبان عمومی  ب 95 - گروه اول

خانم دکترموسوی

شنبه

دوشنبه

15- 13  

17- 15

تالار دانشجو

3 داروسازی

 

 

زبان عمومی ب 95- گروه دوم

خانم سوقانی

شنبه

دوشنبه

17- 15

15- 13  

1 پزشکی

1 پزشکی

 

 

زبان تخصصی یک ب 95- گروه اول

خانم کیایی

خانم دکتر ترکاشوند

شنبه

دوشنبه

15-  13  

17-  15

3 داروسازی

4 داروسازی

 

Reading

Lec.Wr

زبان تخصصی یک ب 95- گروه دوم

خانم کیایی

خانم دکتر ترکاشوند

شنبه

دوشنبه

17-  15

15- 13

3 داروسازی

4 داروسازی

 

Reading

Lec.Wr

زبان تخصصی یک ب 95- گروه سوم

خانم دکتر موسوی

خانم فراهانی

دوشنبه

سه شنبه

15-  13  

17-  15

3 داروسازی

4 داروسازی

 

Reading

Lec.Wr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     دانشكده : پزشکی 94  الف                                                                                                                                                             نيمسال : 2- 96-95

نام درس

نام استاد

روز كلاس

ساعت

محل كلاس

تعداد دانشجو

ملاحظات

زبان تخصصی دو الف 95- گروه اول

خانم یوسفی

خانم دکتر ترکاشوند

یکشنبه

سه شنبه

17- 15

17- 15

3 داروسازی

5A

 

Lec.Wr

Reading

زبان تخصصی دو الف 95- گروه دوم

خانم دکتر موسوی

یکشنبه

سه شنبه

17- 15

17- 15

5A

4 داروسازی

 

 

 

 

 

 

    دانشكده : پزشکی 94  ب                                                                                                                                                                نيمسال : 2- 96-95

نام درس

نام استاد

روز كلاس

ساعت

محل كلاس

تعداد دانشجو

ملاحظات

زبان تخصصی دو ب 95- گروه اول

خانم مخدومی

خانم دکتر فرمنش

دوشنبه

چهارشنبه

15- 13

12- 10

تالار دانشجو

6 پزشکی

 

Lec.Wr

Reading

زبان تخصصی دو ب 95- گروه دوم

خانم مخدومی

آقای فرامرزی

دوشنبه

چهارشنبه

17- 15

12- 10

تالار دانشجو

4 پزشکی

 

Lec.Wr

Reading

زبان تخصصی دو ب 95- گروه سوم

 خانم دکتر موسوی

آقای دکتر مرادی

شنبه

چهارشنبه

17- 15

12- 10

تالار دانشجو

2 پزشکی

 

Lec.Wr

Reading

 

 

 

 

برنامه كلاس هاي مركز زبان دانشگاه علوم پزشكي تهران

     دانشكده : دندانپزشکی                                                                                                                                                                               نيمسال : 2- 96-95

 

نام درس

نام استاد

روز كلاس

ساعت

محل كلاس

تعداد دانشجو

ملاحظات

زبان پیش دو دندانپزشکی 95

خانم قاسمیان

دوشنبه

چهارشنبه

12:30- 11

12- 10:30

کلاس 4

 

 

زبان عمومی دندانپزشکی 95

خانم چاهیان

دوشنبه

چهارشنبه

12:30- 11

12- 10:30

کلاس 3

 

 

زبان تخصصی پروتز ناپیوسته 94

آقای دکتر رخشان

یکشنبه

16-14 

کلاس 5

 

 

زبان تخصصی پروتز پیوسته 93

آقای دکتر شعبانی

سه شنبه

15:30-13:30 

کلاس 5

 

 

زبان تخصصی1و2 دندانپزشکی گروه 1

آقای دکتر رخشان

شنبه

10- 8

کلاس 3

 

 

زبان تخصصی1و2 دندانپزشکی گروه 2

آقای دکتر شعبانی

شنبه

12- 10

کلاس 3

 

 

زبان تخصصی1و2 دندانپزشکی گروه 3

آقای دکتر بیت اللهی

چهارشنبه

12- 10

کلاس 1

 

 

زبان تخصصی1و2 دندانپزشکی گروه 4

آقای دکتر بیت اللهی

چهارشنبه

15 - 13

کلاس 1

 

 

زبان تخصصی1و2 دندانپزشکی گروه 5

آقای دکتر رخشان

شنبه

12 - 10

مرکز زبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كلاس هاي مركز زبان دانشگاه علوم پزشكي تهران

       دانشكده : داروسازی                                                                                                                                                                                 نيمسال : 2- 96-95

 

نام درس

نام استاد

روز كلاس

ساعت

محل كلاس

تعداد دانشجو

ملاحظات

زبان عمومی داروسازی95- گروه اول

خانم رحیمی

شنبه

دوشنبه

10- 8

10- 8

کلاس شماره 2

 

 

زبان عمومی داروسازی95- گروه دوم

خانم دکتر رحیمی

شنبه

دوشنبه

10- 8

10- 8

کلاس شماره 3

 

 

زبان واژه شناسی گروه اول

آقای دکتر رخشان

شنبه

15- 13

سالن صفری

 

 

زبان واژه شناسی گروه دوم

آقای دکتر رخشان

دوشنبه

15- 13

سالن صفری

 

 

زبان تخصصی داروسازی

خانم امینی

دوشنبه

13-11:30

سالن صفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كلاس هاي مركز زبان دانشگاه علوم پزشكي تهران

       دانشكده : توانبخشی                                                                                                                                                                                نيمسال : 2- 96-95

 

نام درس

نام استاد

روز كلاس

ساعت

محل كلاس

تعداد دانشجو

ملاحظات

زبان پیش دو  فیزیوتراپی95 و شنوایی شناسی95

خانم مالکی

یکشنبه

دو شنبه

15- 13

15- 13

 

 

 

زبان پیش دو گفتار درمانی 95

خانم فرمنش

دو شنبه

چهارشنبه

15- 13

10- 8

 

 

 

زبان تخصصی شنوایی شناسی94و95 

خانم امینی

سه شنبه

12- 8

 

 

 

زبان تخصصی فیزیوتراپی 92و94

خانم امینی

چهارشنبه

15- 13

 

 

 

اصطلاحات  پزشکی و زبان تخصصی گفتاردرمانی 94

خانم امینی

چهارشنبه

12- 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كلاس هاي مركز زبان دانشگاه علوم پزشكي تهران

       دانشكده : پیراپزشکی                                                                                                                                                                              نيمسال : 2- 96-95

 

نام درس

نام استاد

روز كلاس

ساعت

محل كلاس

تعداد دانشجو

ملاحظات

زبان پیش دو هوشبری 95

خانم رشبر

شنبه

10- 8

کلاس 7

 

 

زبان پیش دو اتاق عمل 95

آقای کندی

یکشنبه

15- 13

کلاس 9

 

 

زبان پیش دو فناوری 95

آقای کندی

یکشنبه

17- 15

کلاس 9

 

 

زبان پیش دو علوم آزمایشگاهی 95

خانم صابر

دوشنبه

10- 8

کلاس 6

 

 

زبان پیش دو مدیریت 95

خانم کشاورزنیا

سه شنبه

12- 10

کلاس 7

 

 

زبان پیش دو رادیولوژی 95

آقای کندی

سه شنبه

15- 13

کلاس 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كلاس هاي مركز زبان دانشگاه علوم پزشكي تهران

       دانشكده : پرستاری و مامایی                                                                                                                                                                    نيمسال : 2- 96-95

 

نام درس

نام استاد

روز كلاس

ساعت

محل كلاس

تعداد دانشجو

ملاحظات

زبان پیش یک پرستاری 58 گروه1

خانم صمصامی

شنبه

سه شنبه

17:30- 15:30

17:30- 15:30

 

 

 

زبان پیش یک پرستاری 58 گروه2

آقای خان احمدی

شنبه

سه شنبه

17:30- 15:30

17:30- 15:30

 

 

 

زبان پیش دو پرستاری57 گروه اول

آقای کشتکار

شنبه

سه شنبه

17:30- 15:30

17:30- 15:30

 

 

 

زبان پیش دو پرستاری57 گروه دوم

آقای کوهپایی نژاد

شنبه

سه شنبه

17:30- 15:30

17:30- 15:30

 

 

 

زبان پیش دو مامایی33

خانم داودی

یکشنبه

چهارشنبه

10- 8

17:30- 15:30

 

 

 

زبان عمومی پرستاری  56 گروه اول

خانم صفری

شنبه

دوشنبه

10- 8

12- 10

 

 

 

زبان عمومی پرستاری  56- گروه دوم

خانم مفیدی

شنبه

دوشنبه

10- 8

12- 10

 

 

 

زبان تخصصی مامایی

خانم امینی

دوشنبه  

10- 8

 

 

 

زبان تخصصی پرستاری- گروه اول

خانم صابر

دوشنبه

15:30-13:30

 

 

 

زبان تخصصی پرستاری- گروه دوم

خانم حقیقتی

دوشنبه

15:30-13:30

 

 

 

 

امتیازدهی