چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
قوانین و مقررات
 

1.       دانشجویان ورودی جدید

2.     آیین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص شرایط حضور و غیاب

3.    قوانین کلی کلاس ها

4.     قوانین ارائه درخواست به مرکز زبان

5.     مقررات شرکت در آزمون نهایی مرکز زبان

6.     مقررات شرکت در آزمون معافی پیش نیاز 1 و 2

7.    مقررات اخذ واحد بصورت غیر حضوری

امتیازدهی