شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
برنامه کلاس های تابستان سال 94
 

برنامه كلاس هاي مركز زبان دانشگاه علوم پزشكي تهران

تابستان 1394

 

نام درس

نام استاد

روز كلاس

ساعت

سرفصل درسی

محل كلاس

تعداد دانشجو

شروع کلاس

زبان عمومی پزشکی- گروه اول

خانم گیلانی نژاد

دوشنبه و سه شنبه

12- 8:30

Reading Science

کلاس 7 پزشکی

20

30/4/94

خانم ترکاشوند

یکشنبه

12- 8:30

Mosaic& Lec.Wr

زبان عمومی پزشکی- گروه دوم

خانم موسوی

یکشنبه و دوشنبه

12- 8:30

Reading Science

کلاس 3 پزشکی

20

30/4/94

خانم ترکاشوند

سه شنبه

12-8:30

Mosaic& Lec.Wr

زبان عمومی دکتری

خانم سنجانی

یکشنبه و سه شنبه

12- 8:30

Reading Science

کلاس 1 شبانه

30

30/4/94

خانم کیایی

دوشنبه

12- 8:30

Mosaic

زبان عمومی کارشناسی

خانم صابر

یکشنبه و دوشنبه

12- 8:30

ESM

کلاس 4

38

30/4/94

خانم چاهیان

سه شنبه

12- 8:30

Interactions2

زبان تخصصی 1و2 دندانپزشکی

و تخصصی 1 دندانپزشکی

خانم امینی

یکشنبه

دوشنبه

12- 8:30

12- 8:30

 

کلاس 2

25

4/5/94

زبان تخصصی 3و4 دندانپزشکی

و تخصصی 2 دندانپزشکی

خانم امینی

سه شنبه

چهارشنبه

12- 8:30

12- 8:30

 

کلاس 2

25

6/5/94

زبان تخصصی داروسازی

خانم گیلانی نژاد

یکشنبه

سه شنبه

12- 8:30

15:30- 12

 

کلاس 3

15

6/5/94

زبان تخصصی پرستاری

خانم صابر

سه شنبه

چهارشنبه

12- 8:30

12- 8:30

 

کلاس 3

16

6/5/94

      قابل توجه دانشجویان محترم:

1-         هر دانشجو می تواند 4 جلسه (معادل 2 روز در ترم تابستان) را غیبت موجه با ارائه گواهی داشته باشد و در صورتیکه غیبت ایشان بیش از این تعداد باشد نمی تواند در آزمون نهایی شرکت کند.

2-         با توجه به اینکه دانشجوی غایب، از آموزش زبان(که با مطالعه در منزل جبران نمی شود) محروم می باشد و به دلیل غیبت در آن جلسه فعالیت کلاسی ندارد، برای هر جلسه غیبت، 25/0 از نمره کلاسی به ایشان ارفاق نمی گردد.

امتیازدهی